Vill du ha besök?

Vi kommer ut till din förskola och visar materialet! Fyll i formuläret på Kontaktsidan

Hemspråk

Förhoppningar...

Hittills har smenglishmetoden beskrivits utifrån de enspråkigt svenska barnen. Det har varit lättast att beskriva metoden som sådan, på det viset. Jag är dock medveten om att det finns en stor andel flerspråkiga barn i förskolan, där det i hemmet och/eller i barnets omedelbara närhet, talas ett eller flera andra språk än svenska. Även teckenspråk kan förekomma som hemspråk.

Barn med flera hemspråk.

I dessa fall blir "smenglish" inte ett andra språk utan ett tredje eller fjärde. Risken att blanda ihop  orden och inte utveckla den eftersträvansvärda flerspråkighet som vi önskar, är förmodligen större för dessa barn, än för de enspråkigt svenska. För en del flerspråkiga barn kan nog smenglish fungera utmärkt, men för andra barn kan det vara direkt olämpligt, att av pedagogiska skäl blanda in ännu ett språk.

Barnens individuella handlingsplaner.

Jag känner stor ödmjukhet inför denna problematik och har inget färdigt svar eller bestämd åsikt. Jag lutar mig här tillsvidare mot förskolans allmänna mål om att all förskoleverksamhet ska bedrivas i nära samarbete med barnens föräldrar, och med individuella handlingsplaner till stöd för varje barn. Vi får helt enkelt tillsammans söka bra individuella lösningar.

Hemspråksmaterial

En tanke som vi redan efter ett år börjat utveckla är att använda smenglishmetoden även som hemspråksmaterial. Det som från början var en farhåga vänds på detta sätt vändas till något positivt. I den digitala världen är det relativt enkelt att byta ut svenskan mot vilket annat språk som helst. Då har vi helt plötsligt ett hemspråksmaterial med en direkt koppling mellan hemspråket och engelskan. Till Ipads eller likande finns översättningsappar med högtalare där man kan välja utgångsspråk och översättningsspråk och dessa är en stor hjälp om man vill knyta an till olika hemspråk. Har man tillgång till hespråklärare kan dessa använda smenglishmaterialet och prata fritt på hemspråket om det smenglishord som man för tillfället talar om. De fem meningarna kan hemspråksläraren översätta eller prata fritt ikring och invandrar barnen kan få höra lite engelska direkt via sitt hemspråk istället för att ta omvägen om svenskan. Delar man barnen efter hemspråk så kan alla barnen tala om samma saker men där de svenska förskollärarna talar svenskla talar hemspråksläraren hemspråket och så möts alla barn och vuxna i globalspråket engelska.

Ett hemspråksord i taget...

Även hemspråksaskar är en idé som kommer att prövas längre fram d.v.s. att trycka upp ordkort med både det svenska och engelska smenglishorden och med hemspråksordet t.ex. arabiska i mitten. Även utan datastöd är det möjligt för pedagogerna att via föräldrarna memorera ett ord taget och för barnet, som kanske ännu inte kan svenska, kunna säga ordet även på barnets hemspråk.